మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౧౧ – Maa Brother To Part 11

telugu sex story, telugu kama katha, telugu boothu kathalu, telugu srungara kathalu

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౧౦ – Maa Brother To Part 10

తను నవ్వీ నిన్ను అలా భభువడ్డావ్రు వరి ఇవ్చుడే మేటీ ఇంతధి ర్భంగా” అంటే “నన్న భభవడ్డా.. వదీలావా” అన్నాను నీందీ న్తున్దుట్టు.
జలా వదలనే.. నేనే కాదు ఎవ్వరూ వదలరు” అన్నాడు.
‘బవ్వరెన అణుతే ఊరుకునే దానీనే జిటీ.. ” అన్నాను.
అదే చేటి అఖరీ క భబావ్ననె నానా?”
‘ఆ. తృనెతే వూత్తం నాకు ఇృత్హం లే కుండా వశ్తే శ్రూరు కోను ” అన్నాను. “అంటే నేను ఇష్ట వద్చే.. శ్రూరు కున్హావా.. ౯” అన్నాడు నధ్చ్రాతూం.
ఫం కాదు.. త మ్యాడీనేకదా రీ వ్రతీతబటీంచలే క వోటూను త్తవ్నెనా నరే*” అన్నాను వ్రే మగా జుట్టు నే దేరి.
‘తవ్చ్రనీ తెలీనీ మరీ ఎందుకు ఇలా ఆప్పోని న్తున్హావు ” అడి గాడు.
“వ. వవిటిదీ ఇన్చుడు ఆ వ్రశ్చులు ” అన్నాను
“శజ్‌ చె న్వు” అన్హాదు.
వ్చుడు వ్రశ్చులు వద్దు” అన్నాను గోముగా.
“ఏరీ ” అంతే చేతీ గువ్చైట వద్ధు ఉన్న తన దాన్న నె వ్యుదీగా నా తొడల వద్ధ రెవ్యుల గీటు వద్దకు తీనుకెళ్ళి కొద్దీగా తన గుండు భాగాన్న దాని ఖీద రాని.. ‘దీ.. ” అన్నాను శిగ్గుగా నన్చ్రతూ.
గాలి వోను కున్న బుడగలా మరింత శ్రుబ్బీందీ తనదీ ఆ చ్వే్టతో.
తను బభ్ళు బీ ౧ వెట్టి “వ్రూూహూ.. చె న్న)” అన్సాడు.
“రువ్చ్రూ వదులుతున్నావా.. వద్దు అంబే ” అన్నాను లాలనగా నచ్చబె వ్రుతున్హుట్టు.
“దల క వోత్రే ష్యౌత్తం ఎంత అడీగీనా ఖ్యర్టం లేకవోతే నేను బలవంతం
చెట్టులేనుగా. నీకు తన) అనీ అంతగా అనీ వీన్తే” అన్నాడు.
గొంతులో అటో రకమెన షార్చవంతో ‘తశ్చ్య) కాబట్టి ఇలా చెట్సుడం ” అన్నాను.
“అదే జీటీ *” అన్హాడు అరం కాళ.
“అక్కతో త మ్యడు చెట్టుడం తవ కాదా” అన్నాను.
“వ్లూ.. ” అన్నాడు.
“అక్కను కోరు కోవడం * అడి గాను.
“అవ్రును.. ” అన్హాడు
‘అక్కవె.. ఆ కోరి క వ్రుండడం.. ” అడి గాను వ్‌ల్మ,
“అవ్రును.. ” అన్హాడు
‘అక్కవె కోరీక ఉండకూడదు కదూ * అన్నాను.
‘అవ్రును కానీ *.అంటూ ఎదో చె వృుభోభాడు
ఆవీ.. “ఏరీ కోరీ క ఉండ కూడదంటే..ఏం చెటూలి ” అన్నాను
వూధ్దాడ లేదు…

“కోరీ క తీరీ పోవాలీ.. ” అన్నాను నవ్వేన్తూ…

తనకీ అర్హమెనట్టు.. తన కళ్ళల్లో నధ్ద్ర

“అందుళే అత్కవె కోరి క ఉండ కూడదంటే ఖర్తవె రాకూడదంటే కోరిక తీ పోవాలి. కోరీ క కరువుతీరా తీరి పోతే ఇంక వదే వదే రాదు.. అందుకే ” అన్హాను నన్దుగా నవ్మ్రాతూ.

“జల. అక్కా ” అనాడు.

“నన్న అంత కనీతీరా చేనుకున్హు నీకు నీ అక్కవె కోరీళ తీరలేదురా.. అందుకే. ఓజ్‌ రవీ ఇలా శ్లూర్తిగా తెరీచీ వెట్టి | అత్స్‌.. నొంత అత్క_.. ఇన్తుందీ రా ఇలా” అంటూ వేడీ నీట్టార్డుులతో కళ్ళు యాను కునీ అన్నాను.

“న్రూత్తీ గా వవ్యాత్రం ఎక్కడా దావరీకం లేకుండా వీస్తరీలో వడ్డించ నట్టు వెట్టి అందీ న్తున్హాను. “నే కోరిక తీరా కోరిక తీర్చుకోరా. ఇంకె వ్యుడూ ఈ అత్క వత దాబీందీ అనుకోవద్దు. నీకు తెలీభునీ వ్రదేశం ఏజీ లేకుండా చూవెడుతున్నాను ఇదే కదరా ఈ అతక్కనుంబీ కావల నందీ ” అన్నాను.

తను తాటలు లేనట్టు అలాగే ఉద్దీగ్గుంతో ఉండి వోటూడు.

తన స్తితీ అర్హ్హమై తన దాన్న వరీంతగా నా శూ విదాల్నవె నొక్కి వెట్టి రాన ఇంతెందుకు ఆల శృం అన్హుట్టు చూ నాను.

తను ఊవిరీ బలంగా వీల్బీ కొద్దీ గ్నావెకీ లేచాడు. చేతుల్లవె లేబీ ఉన్హాడు. తన నడుమ మ్యాత్రం నా పొత్రీ కడువు కింద తగులుతూ ఉందీ. మా ఇద్దరి తధద్భుతన అంగం వంతెన వేన్తున్నుబ్బు ఆనుకుని ఉందీ.

జకరీ కళ్ళల్లోకి ఒకళ్ళం చూను కుంటూ అలాగే కొద్దీ కణాలు ఉన్నాము. వీదో చీవరి ముడి తెగుతున్నుట్టు తెలును. మొన్న తను ఆవేళంతో నేను వ్రతీతటి న్తూ.. కానీ ఇవ్వడు వూర్తి గా ఇద్ద రీ అంగీ కారంతో ఈ రోజు మొదలడుందీ. రేథ్రు ఎలా వెళుతుందో ఇద్దరి కీ తెలీళటుదు. మూ జీవీతాలు ఈ నంభందం వ్ర వం కాభోతున్హాడూ ఈ రోజుతో ఆవగల పౌ లేక ఇంకా కొన నాగుతుంటో. తవ్లో) వవ్తో,..

మంచోచెడో. అన్నీ ఆ కణం లో మూ ఇద్దరి మననులలోనూ నుళ్ళు తీరు గుతున్హాణు
బీవరి అను తతీ కోనం అన్హుట్టు అలాగే చూన్తూ ఉండి వోఖాడు.
ఆఖరీకీ నేనే నే శృద్దాన్న తెంచుతున్నట్టు ఊవీరీ వదీలి తన నంక చూన్తూ “వెట్టు అంటూ నవ్వాను.
తను రిలీథ్‌ గా ఖీల్‌ అజా నవ్చీ “తరువాత వీజీ అనకూడదు ” అన్నాడు. “అంటాను.. ” అన్నాను.
అదే వీటి అన్ఫుట్టు చూశ్తే.

నీగ్గుగా నవ్వా.. “నరిగ్గార. అనీ ఆగి “నొవ్నీ వుక్రు కుండా వ్ర క వోతే.. ” అన్హాను. “ఓవ. అత్కా ” అంటు ఆవ్రుకోలేక ఇక తన వల్రకాక ఎగీరెగీ రీవడుతున్ను తన దాన్నీ ఆవడం నా ఆడతనం వల్తే అవ్రుతుందన్నుట్లు భీ గవట్రీ నొక్కాడు. దాంతో తన గుండు భాగం రె షవ్యులను చీల్చు) కుంటూ కొడ్డీ గా లోవలతు వెళ్ళిందీ. కొద్దీగా గోడలు వరును కున్నభ్రజ్టూ మంట.. దాంతో కొద్దీ గా తొడలు వెడల్పు) చే నాను దారీ వెంచుతున్టుట్టు.

“జ్క్కా.. ” అంటూ కిందకు దిగాడు నర్రున చీల్చుకుంటూ… నగం వరకూ గోడలు వడదీను కుంటూ దీ వ్యలోవల కీ బీ గుతుగా దీగీందీ.

“జ్క్కా.. ” అంటూ మూలుగు నా వెదాలనుంచీ తన్నుకుంటూ వచ్చంది.
నానంక చాాూనిడ..
వజట్టుదల గౌ బీ గ వట్టి ఉన్బ నా షైుపోం నంకచూని నవు రెండుచేతులూ నా తొడల కీంద్‌ వేనీ అనువుగా కొంత వత్కతకు ఉరీ వీడు. “వర వాలేదు” అన్నట్లు చూశ్తే.. అక్కా, దీగీ వోతున్హా వ్రూర్తీ గా” అంటుంటే “థ్రూ.. అలాగే * అనేలోగా బీరును నేలలోకి గునవం దింవీనట్టు వూర్తీ గా లోవల కంటా దీ/గ వోళాడు. గుండెల్లో గాలీ అంతా ఎగదన్ననట్టు “రవీ.. ౯ అంటూ చీన్టగా అరీచాను.

అలా శ్హూర్తి గా లోవల కంటా బీగగానే నా శీదకు శ్హూర్తిగా నంగి రెండు ఎత్తులు వట్టు కుని కుదుళ్ళకంటా చేత్తో వట్టు కుని లాగుతూ నలువుతుంటే నొవ్చీ తీథుని నలువ్రు వళ్ళంతా వొకుతూ “రవీ.. ౯” అంటూ చీన్నుగా యాలుగుతున్నాను.

నాలోనుంచీ మాటల కంటే కలవరీంతలూ, తీళ్టూనీ మలుగులే వన్తున్హాణు లోవల తనదీ ఎక్కడెక్కడో తాకుతుందీ. కొత్త వదేశంలో తాకిన వ్యుడల్లా వళ్ళంతా ఎగీరీ వడుతుందీ. జ్ఞారంతో కాలుతున్నుట్టు వళ్ళంతా నెగలు.

తను శక్తి కొద్దీ రొయ్యలను వీనుకుతుంటే తన్భుభుత్సుంతో వలో చేత్తో గుండెల కేనీ తన చెట్టు అదీ మేను కుంటున్నాను. ‘అబభ్బా.. వీతీటిరా.. ఆ. అలాగే… నె వ్యుదీ.. ఓట్‌. వరవాలేదు.. ” అంటున్నాను. ఇంక నా వల్హతాక నా కాలు తన చుట్టూ మెలీవేనీ శక్తి కొద్దీ నాలోకి అది వేను కుంటున్నాను.

తను కూడా చేతుల్లవెవెకీ లేబ్‌ వెళంటా తీనీ ధబీ ధబీ మని గుద్దుతున్నాడు. తొడల వధ్యు తను బలంగా గుద్దుతున్నవ్చుడు వోటు వోటుకీ వెద్దగా మయాలుగుతూ తననీ కరుచుకు పోతున్నాను. మెదట నెవ్యుదీగ నాదీవ్యు వద మొద్దలెన తన బాడి బల్వమెన పోట్లకు దారితీనీందీ.వెళంటా లేబీ బల మంతా తన తొడల మధ్యకు తీనుకునీ తన అంగంలో వెట్టి కొడుతున్హుట్టు దీగుతుంటే ఆ తాకీడీకీ కీంద దీ వ్యుంతా అదురుతూ “రవీ.. ౯” అంటూ అరిచేన్తున్హాను.

తను బలంగా కీందకు దీగి పొడిచీనవ్హుడల్లా నా చనుకట్టు వెతీ కిందకూ ఎగిరి వడుతుంటే ఆ నోభగం తనలో వరీంత కనిన రేవ్రుతున్హుట్దుందీ. వాటి వంకే చూన్తూ అవ్చుడన్హుడూ చేతులతో వాటీని కనితీరా వీనుకుతూ తన బల మంతా తెచ్చీ) వొడున్తున్హాడు.

బయట చలీగా ఉన్నా మొ ఇద్దరీ వళ్ళంతా చ వట వట్రేన్తుందీ. నా నోట్లోనుంచి తీళథ్టూనీ యాలుగులు. ఇద్దరం ఒకరీనొకరు కలీవేను కోవాలన్న తవనతో వూగి వోతున్హాము. తను కిందకు దీగినవ్చుడల్లా తన దండాన్న మరీంతగా లోవలీలి ఇముడ్చ్డు)కోవాలన్టు కోరీ కతో నా మొత్త ఎగరేన్తూ ఎదురాత్తులీ న్తున్హాను. దాంతో ఇద్ద రీ మొత్తలు తాకిన వ్హ్రుడల్లా తవక్‌ మనే నొండ్‌ వన్తుందీ. ఆ సొండ్‌.. నీగ్గుతో వీటు కోరికను వరీంత వెంచుతూ ఈనారీ తరీంతగా నొంజ్‌ రావాలన్న తృ్ణతో మరీంతగా బలం కూడదీనుకునీ ఎదురొత్తులు ఇచ్చు) కుంటు న్తా ము.

తన్నువెన అలా చెలరేగ వోతుంటే తన ఉద్రుతనీ తట్టు కోవడానీ కా అన్నట్టు మరింతగా నా కాళ్ళు వీడదీని దారి వెడల్పు) చేన్తున్హాను.

నా ఆడతనవు లోతు లోతుల్లోకి దీగీ వోతూ న్వుూల్లవ్రు అంచులను తాకాలని తను వభుత్నీన్తుంటే ఆ నుఖాన్నీ నర నరానా ఐక్కించు కుంటూ నోలీ వోతున్న్హాను.

“అక్కా… అక్క.. ” అంటు వళ్ళు బీ గవెట్టి తను ఎత్తీ లోలోవల కుదువ్రుతుంబె శరీర షంతా తేలి పోతున్నట్టు అవ్ఫటీదాకా భీ గూను కు వోటు ఉన్న కండరాలు ఏదో వదుల వ్రుతున్నుట్టు నరాలలో ఏటో బల్మమెన వ్ర కంవనలు చెలరేగ నట్టు అనివిన్తుందీ.

రె వ్యులు వీన్సుకున్ను నాభూనీనీ కనీతీరా తన దండం తో బాదీంవ్హుడల్లా వెచ్చటీ నీట్టూర్చుులతో కీచు వనీ అరున్దు ఎగిరెగిరి వడుతున్నాను..

అలా అలా గాలీలో తేలీ వోతున్ను శరీరంతో వెద్దగా యాలుగుతూ తనను కరుచ్కు కు వోతున్హాను. నా నరాలు వదుల వ్రుతున్నట్లు వ్ర కంవనలు. నోట్లోనుంచే వచ్చీ) వీచ్చీ వేలావనలు.. ఉన్‌. రవీ.. అలాగే… డిజ్హ్‌.. జ్క్రా.. అలాగే రా.. ఆబ్‌. తమ్యుడూ.. వ్రూ.. వదలకు.. ఇంకా గట్టిగా. జ్య్య.. రవీ..చచ్చవోతున్నాను.. అలాగే… వ్య్యూ.. ”

‘ఖిం కా దీంచు.. ఆవ్‌. లోవల కంటా.. డిన్‌. బ్య… అక్కడే.. అక్కడే త గలాలీ.. వ్క్క.. ఓట్స్‌, అత్కను.. ఆ. అలాగే వాణుంచు.. అబ్బా. రవీ.. చంవేన్తున్హావురా.. ఓట్‌. శ్శ్య.. వరవాలేదు.. అలాగే.. ఈ అక్కను ఎంత… జట్‌. నుఖం.. జీబ్‌. రవీ.. ఎవ్బుడూ లేదు.. వ్భ్యా.. ఇంత నుఖం.. అలాగే.. ౯

ఇలా వీచ్చీగా అరున్తున్న నాలో లోవల ఎక్కడో వతాళలగంగ వొంగుతున్నుట్లు నరాలన్నీ వదులథ్యాణు అవ్చటిదాఠా భీ గవట్టి ఉన్న కండరాలు ఒకే సారీ

వదుల వ్రుతున్హుట్టు అన్న నరాలూ అత్కడ తను తాకుతున్న ఆడతనవు రె మ్యుల చీవర వదుల వ్రుతున్హుట్టుంది.

జ్‌. రవీ.. వీదో. ఆజ్‌. వ్మ్యు.. వీదో అవ్రుతుంది.. అలాగే ఆవకు.. ఇంకా న్చీడుగా ఖంత్కొ. ఓట్‌. అబ్దా).. ఆవకు.. ఇంకా గట్టిగా. ఇంత్‌ా.. అలాగేరా. త మ్యుడూ.. ఓట్‌. వ్క్య.. చంవేన్తున్హావురా.. ఈ అక్కని నుఖంతో. రవీ.. వ్రీజ్‌.. ఆ. జ్యా…”

అలా అంటూ తీథుగా యాలుగుతూ ఒక్క నారీగా అన్నును వళ్ళంతా తేలీ వీతున్దుట్టు అణు లోవల రసాలన్నీ వొంగి వ్రవపొంచగా శరీర వంతా గాలీలో తేల్‌ నట్లు అణు జకేనారీ వట్టు వదీలేనీనట్టు తృత్తీతో తిత్పుగా యాలుగుతూ అర వౌడ్డు) కన్నులతో నొవ్యు నీలి వోలాను.

తను కూడా ‘అతక్క.. అక్క. జిన్‌. వ్య్య.. అబువోతుంది.. ఆ. అక్కా.. కానేవు” అంటు… వతరీంత బలంగా అదీ జీవెట్టి కొడుతూ వేగం వెంచేన్తున్హాడు. నా లోవల తనదీ తరీంతగా లాధ్రుగా బీరునుగా అవుతున్నట్టు తెలున్తుందీ. తను అంత్య దశకు వచ్చేనీ అక్కా.. అక్కా.. అంటూ లోవల కంటా ఎక్కడో తగీలేలా

బీ వరీ కంటా అదీ జవెట్టి లోవల కంటా అదీ జివెట్టీ త్‌ లోవల నా లోవల కంటా కార్జేనాడు.

దాంతో తను కార్శీందీ లోవల గోడలకు చీన్చన తగీలీ నవ్యుగా వేడి నెగలు కక్కుతున్న న దానీనే చల్లార్శీనట్టు అబుందీ. లోవల ఎక్కడా ఊరీన నా రనిలూ తనదీ కలీనీ నా కొలీ భనీ చల్లారు న్తున్నుట్టుంటే అలాగే తృత్తీతో

నొవ్యునిల్రీ వోటాను. తను నా శీద అలాగే వాలీ ఉండి వోటూడు.

అలా ఎంత నెవ్రు ఉన్హామో తెలీళదు ఒతరీ శీద ఒకరం కరుచుకుని. ఇద్ద రీ లోనూ ఆ నుఖన్న ఆన్తాదీ న్తున్ను అనుభూతి. రేవటి ఆలోచన లేదు.

వేమ జరుగుతున్దుదన్న భయం వవేబీ ఈ నంభందం లాంటి ఆలోచనలు వవీ లేవు. ఒకర న్చ్రర్భ ఒకరు అనుభవీన్తూ గాలీ కూదా చబొరబడనంతగా అతుక్కునే వోటు అలాగే నొమ్మునిల్హి తృత్తీగా ఒకరినొకరం కరిచి వెట్టు కునీ వడు కునే ఉండీ వోళటాము.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*